Expert-Work


Postaw na swój rozwój

Zapraszamy

Aktualne projekty


Bądź aktywny - postaw na siebie

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020.
Oś Priorytetowa 8 - Integracja społeczna
Działanie 8.2 - Włączenie społeczne
Nr RPOP.08.02.00-16-0015/17

Aktualności projektu

Własna firma – moja droga do integracji zawodowej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet 7 - Konkurencyjny rynek pracy
Działanie 7.3 - Zakładanie działalności gospodarczej

Aktualności projektu

Opracowujemy kompletne

Wnioski

Biznesplany

Wymagane załączniki

Zajmujemy się sporządzaniem kompletnej dokumentacji do dofinansowań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014 – 2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 – 2020 oraz RPO innych województw 2014 – 2020.

Zajmujemy się prowadzeniem projektu zgłoszonego do RPO lub PROW przez całą weryfikację i rozliczenie.

Przygotowujemy wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Na indywidualne życzenie klienta sporządzamy biznesplany do instytucji finansujących, takich jak banki i firmy leasingowe.

Nasza firma oferuje także usługi opiekuńcze nad osobami starszymi. Oferujemy profesjonalną usługę dla osób starszych wykonywaną przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą doświadczenie w tej dziedzinie usług. Usługi są określane na podstawie indywidualnego zakresu usług opiekuńczych, stworzonego pod każdą osobę, w zależności od potrzeb i kondycji zdrowotnej podopiecznego.

W ramach naszych świadczeń wchodzą również usługi asystenta osoby starszej.

O mnie

Irena HADASIK – absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, specjalizacja - Administracja Samorządowa, a następnie studiów magisterskich w specjalizacji Zarządzanie w Administracji Państwowej i Samorządowej oraz studiów MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA), - Akademia Ekonomiczno - Humanistyczna w Warszawie.

Od lat związana z wdrażaniem projektów unijnych na terenie Opolszczyzny.

Podnosiła swoje kwalifikacje w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach kończąc studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej.

Rozszerzała swoją wiedzę w ramach kursów specjalistycznych:

  • Kurs przedsiębiorczości zorganizowany przez Centrum Doskonalenia w Oleśnie
  • Kurs Konsultanta do spraw funduszy unijnych, zorganizowany przez Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich w Opolu
  • Szkolenie „Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej na założenie działalności gospodarczej i inwestycje B+R” zorganizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wraz z Opolską Izbą Gospodarczą w Opolu
  • Szkolenie „Zasady gospodarki finansowej dla komisji rewizyjnych” zorganizowane przez EURA Europejskie Centrum Edukacji” ze Świdnicy
  • Szkolenie Podstaw Rachunkowości I stopień certyfikacji - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Opolu

Prowadziła i brała udział w realizacji projektów:

  • Specjalista ds. projektu w projekcie "Własna firma – moja droga do integracji zawodowej" Fundacja VIA
  • Specjalista ds. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości w projekcie oraz specjalista ds. projektu "Czas na zmianę" Fundacji Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie
  • Członek Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Stobrawy w Kluczborku - stowarzyszenie realizujące program PROW LEADER na lata 2014 – 2020
  • Menadżer projektu "Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm" z poddziałania 8.2 Transfer wiedzy w Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" w Opolu ul. Damrota 4 w Partnerstwie z Parkiem Naukowo – Technologicznym w Opolu
  • Doradca biznesowy w ramach projektu Izby Rzemieślniczej w Opolu "Moja firma - mój sukces 2!", projekt finansowany w ramach POKL działanie 6.2. Wzrost konkurencyjności i samozatrudnienie

i wiele innych...

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zaowocowało powstaniem firmy EXPERT - WORK

Nagroda Nowej Trybuny Opolskiej w Plebiscycie Człowieka Roku 2016 Powiatu Oleskiego w kategorii Samorządność i Społeczność Lokalna

Współpracujemy z

Zachęcamy do zapozniania się z ofertą

usług prawnych Kancelarii Lesta

Skontaktuj się z nami!


ul. Sosnowa 1
46-312 Bodzanowice

+48 693 373 510